Algemene Voorwaarden Bollywood Weekender

 1. Het arrangement Bollywood Weekender is enkel geldig op de genoemde aankomstdatum, de genoemde cottagetypes en park.
 2. Het arrangement Bollywood Weekender is niet geldig in combinatie met reeds gemaakte boekingen.
 3. Het arrangement Bollywood Weekender is niet geldig in combinatie met andere kortingen, (spaar)acties, waardebonnen, (Friends)voordelen van Center Parcs en in geval van annulering.
 4. Het arrangement Bollywood Weekender met haar programmaonderdelen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 5. De genoemde prijzen zijn exclusief verplichte reserveringskosten, toeristenbelasting, overige heffingen en eventuele extra’s.
 6. De meeste onderdelen van het Bollywood Weekender en basisfaciliteiten en services van Center Parcs Limbugse Peel zijn inbegrepen in het toegangsbewijs. Voor consumpties en enkele onderdelen van het Bollywood Weekender of weekend programma kan een extra financiële bijdrage worden gevraagd. Wanneer er een extra financiële bijdrage in rekening wordt gebracht, wordt dit expliciet vermeld.
 7. Prijswijzigingen en programma zijn onder voorbehoud.
 8. De organisator heeft het recht het evenement te verplaatsen of te annuleren. De overeenkomst blijft van kracht.

 9. Tijdens het verblijf in Center Parcs Limbugse Peel dienen alle gasten zich te houden aan de vastgestelde (gedrags)regels, zoals neergelegd in het Huishoudelijk Reglement. Het Huishoudelijk Reglement is bij aankomst op te vragen bij de Receptie en is door u geaccordeerd bij het boeken.

 10. Het is niet toegestaan professionele foto en filmopnames te maken tijdens het evenement, de workshops, seminars en trainingen. U mag voor uw privé gebruik filmen en foto’s maken met niet professionele apparatuur en geen gebruikmaken van bv statieven, belichting, externe microfoons, etc. Zorgt u er ook voor dat u anderen, niet zonder uitdrukkelijke toestemming herkenbaar in beeld brengt. Filmen en foto’s maken in het zwembad is voor u uitdrukkelijk niet toegestaan.
  De organisatie en haar mediapartners zullen audio, foto en video opnames maken voor promotionele doeleinden. Deelname aan Bollywood Weekender betekent dat u ermee instemt, dat opgenomen audio en beeldmateriaal gebruikt mag worden voor promotionele doeleinden door de organisatie en haar partners. Onze crew is duidelijk herkenbaar.

 11. Bij aankomst ontvangt u een welkomstbrief met nadere instructies. Deze dient u tezamen met de FAQ/Q&A (veelgestelde vragen met antwoorden)in acht te nemen.

 12. Het is mogelijk om handdoekenpakketten, keukenpakketten, lakenpakketten en opgemaakte bedden bij te boeken.
 13. Upgraden van je cottage naar bijvoorbeeld een grotere en/of duurdere cottage kan in uitzonderlijke gevallen en mits haalbaar. Downgraden van je reeds geboekte cottage kan niet.

 14. Achteraf wijzigingen aanbrengen in jouw boeking. Indien je na jouw boeking wijzigingen wilt doorvoeren (zoals het wijzigen van naam of geboorte datum, toevoegen van personen, bijbestellen, etc.) rekenen wij 15 euro administratiekosten per keer dat je wijzigingen wilt laten doorvoeren.

 15. Annuleren. Bollywood Weekender biedt geen annuleringsverzekering. Deze kunt u extern afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij.

Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de gast en de organisatie van Bollywood Weekender (MultiCultural Events & New Dutch Media BV) ontstaat is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst, aanbiedingen, bevestigingen en leveringen, worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Huisreglement Center Parcs - Limburgse Peel

Dit Huishoudelijk Reglement is van toepassing op alle parken van Center Parcs (hierna te noemen verhuurster) en bestemd voor de huurder van cottages, hun gezelschap en in het algemeen voor alle Deelnemers van de parken van Center Parcs.

 1. Afspraken, die afwijken van de bepalingen van dit reglement, zijn slechts geldig indien en voor zoverre deze schriftelijk en uitdrukkelijk tussen huurder en verhuurster zijn vastgelegd.
 2. Huurder, zijn gezelschap en in het algemeen alle Deelnemers van de parken van Center Parcs zijn gehouden zich correct te gedragen en alles na te laten wat aan verhuurster of Deelnemers redelijkerwijs aanstoot kan geven.
 3. Huurder is aansprakelijk voor alle schade, door hem, zijn gezelschap of de hem bezoekende aan personen en/of eigendommen van verhuurster of derden op het park c.a. veroorzaakt. Hetgeen de huurder als vergoeding aan verhuurster wegens schadevergoeding schuldig wordt, is huurder verplicht op de eerste daartoe bestemde strekkende eenvoudige schriftelijke aanschrijving van verhuurster over te maken.
 4. Het is de huurder niet toegestaan op het park dieren te houden die last of ongerief veroorzaken: hetzelfde geldt voor motoren, werktuigen, gereedschappen of dergelijke, welke naar de mening van de beheerder overlast kunnen veroorzaken. Radiotoestellen of andere geluid producerende apparaten dienen zodanig gebruikt te worden dat het geluid buiten de gehuurde cottage niet hoorbaar is.
 5. Verhuurster heeft te allen tijde het recht de cottage te betreden voor inspectie en/of onderhoudswerkzaamheden te (doen) verrichten, zonder de huurder daardoor het recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van de betaalde of nog te betalen huursommen.
 6. Gemechaniseerde voertuigen mogen op het terrein van het park niet harder rijden dan 15 km per uur. Motorrijwielen, bromfietsen, rijwielen met hulpmotor e.d. mogen niet op het park komen of zijn, anders dan met buiten werking gestelde motoren.
 7. Gemechaniseerde vervoermiddelen op meer dan twee wielen van huurder of diens gezelschap of Deelnemers van het park mogen niet op het terrein worden gestald.
 8. Huurder, diens gezelschap en/of Deelnemers zijn gehouden alle aanwijzingen en voorschriften gegeven door of vanwege verhuurster bevestiging de bedoeling van dit reglement zulks ter uitsluitende beoordeling van verhuurster stipt na te komen.
 9. Verhuurster en/of de met het toezicht op de nakoming van dit reglement belaste persoon (personen) is/zijn gerechtigd – al dan niet na voorafgaande waarschuwing – degene die enige bepaling van dit reglement niet nakomt of overtreedt van het park te (doen) verwijderen en verdere toegang te ontzeggen, zonder gehouden te zijn tot gehele/gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen huursommen en/of entreegelden.
 10. De op het park aanwezige cottages zullen niet als hoofdverblijf mogen worden bewoond. Huurder dient te allen tijde elders een vaste woonplaats te hebben.
 11. De huurder is verplicht de cottage van binnen en rondom schoon en vrij van afval te houden. De huurder is verplicht afval in de daarvoor bestemde containers te deponeren.
 12. Huurder en in het algemeen elke Deelnemer is gehouden op het park alle door of vanwege de Overheid te geven voorschriften stipt na te komen. Op het watergedeelte van het park mag niet met gemotoriseerde vaartuigen worden gevaren. Tevens is het niet toegestaan te zwemmen in het buitenwater, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 13. Honden mogen niet buiten de gehuurde cottage komen anders dan aangelijnd. Hondenbezitters dienen er zorg voor te dragen dat hun hond zijn/haar behoeften doen in de op het park aanwezige hondentoiletten. Ingeval hiervan wordt afgeweken, dient de desbetreffende hondenbezitter dit zelf direct op te ruimen.
 14. Verhuurster is niet aansprakelijk voor schade en/of ongevallen als gevolg van deelname aan activiteiten en/of gebruik van faciliteiten e.d.
 15. Huurders moeten 18 jaar of ouder zijn.
 16. Verhuurster heeft te allen tijde het recht gebouwen en installaties voor onderhoudswerkzaamheden tijdelijk buiten bedrijf te stellen, zonder dat huurder/Deelnemer daardoor het recht krijgt op gehele of gedeeltelijke restitutie van betaalde of nog te betalen huursommen.
 17. Verhuurster behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de uitrusting van het park, in de werkzaamheden van haar personeel en de aan huurder/Deelnemer te verlenen diensten, alsmede in de door haar berekende prijzen en de door haar gemaakte of gepubliceerde plannen.
 18. Het verkeerd opgeven van naam en/of adres door de huurder/Deelnemer kan leiden tot onmiddellijke annulering van de huur/verhuurbevestiging of reservering.
 19. De huurders van cottages dienen zich bij aankomst en vertrek te houden aan de aangegeven tijden. Bij afwijking hiervan door de huurder kan verhuurster hieraan extra financiële consequenties verbinden.
 20. In de slaapvertrekken van de cottages en op alle overige brandgevaarlijke plaatsen, is het niet toegestaan te roken.
 21. De rechtsvorm van de verhuurster is N.V. en zij behoudt zich het recht voor ook in de toekomst haar rechtsvorm te wijzigen of haar rechten op het park en uit dit contract over te dragen.